Εκπαίδευση Εργαζομένων και Στελεχών Επιχειρήσεων

Η SOLUTIONS θεωρεί ότι το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι πολύ σημαντικό για τις επιχειρήσεις, γιατί από αυτό εξαρτώνται θέματα όπως η ποιότητα, το κόστος, η ασφάλεια των εργαζομένων, κλπ.
 
Επίσης, η SOLUTIONS θεωρεί ότι εάν η επιχείρηση δεν βελτιώνεται, τότε μένει πίσω. Την προλαβαίνει ο ανταγωνισμός.
 
Αφού λοιπόν οι εργαζόμενοι είναι αυτοί κάνουν την διαφορά, τότε η εκπαίδευσή τους είναι σημαντική και το κλειδί για να βελτιωθεί η κουλτούρα της εταιρίας στα θέματα ποιότητας, ασφάλειας, κλπ.
Θεματολογία

Η SOLUTIONS αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες της εταιρίας σας, θα προγραμματίσει με την συνεργασία σας την θεματολογία και τις απαιτούμενες ώρες για κάθε ομάδα εργαζομένων.

 

Ενδεικτικά θέματα εκπαίδευσης που μπορούν να οργανωθούν περιγράφονται στον κατάλογο σεμιναρίων.

 

Εκπαιδευτικά Μέσα

Σε όλα τα σεμινάρια και τα workshops χρησιμοποιούνται σύγχρονα εποπτικά μέσα (data projector, flip charts, κ.α.).

Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης

Στο τέλος της εκπαίδευσης, όλοι οι συμμετέχοντες παίρνουν μέρος σε γραπτή εξέταση με σκοπό να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης. Όσοι περάσουν με επιτυχία την αξιολόγηση θα τους δοθεί βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης.

Εκπαιδευτές

Οι εκπαιδευτές της SOLUTIONS είναι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές από το ΕΚΕΠΙΣ για την εκπαίδευση ενηλίκων και είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα εκπαιδευτών του ΟΑΕΔ (χρειάζεται για το ΛΑΕΚ).

Εκπαιδευτικές Τεχνικές

Η SOLUTIONS κατανοεί τις ιδιαιτερότητες της εκπαίδευσης ενηλίκων στελεχών επιχειρήσεων. Γι’ αυτό σε όλα τα σεμινάρια και τα workshops χρησιμοποιούνται σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές (π.χ. ερωτήσεις-απαντήσεις, συζήτηση, ασκήσεις και μελέτες περίπτωσης, παίξιμο ρόλων, καταιγισμός ιδεών, κ.α.).

 

Στα σεμινάρια και τα workshops που υλοποιεί η SOLUTIONS, οι εκπαιδευτικές τεχνικές έχουν σκοπό την ενεργοποίηση των εκπαιδευομένων. Οι εκπαιδευτές (εγγεγραμμένοι στο μητρώο εκπαιδευτών ενηλίκων του ΕΚΕΠΙΣ και στα μητρώα εκπαιδευτών του ΟΑΕΔ) έχουν τον ρόλο του συντονιστή της εκπαίδευσης και στόχος τους του είναι να ενεργοποιήσουν τους εκπαιδευόμενους να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία.

 

Με όλα τα παραπάνω διασφαλίζεται ότι ο εκπαιδευόμενος αποκτά τις δεξιότητες και την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να υλοποιήσει άμεσα αυτά που έμαθε κατά την διάρκεια του σεμιναρίου.

ΛΑΕΚ

Το κόστος του παραπάνω σεμιναρίου μπορεί να καλυφθεί από το 0,45% (ΛΑΕΚ)