Σήμανση CE / Δήλωση Συμμόρφωσης

Ο τεχνικός φάκελος για τον έλεγχο συμμόρφωσης της σήμανσης CE πρέπει να περιέχει τα εξής (όσα από τα παρακάτω είναι σχετικά με το μηχάνημα ή ιδιοκατασκευή):

 

  1. Γενική περιγραφή του μηχανήματος ή της ιδιοκατασκευής.

  2. Το γενικό σχέδιο του μηχανήματος ή της ιδιοκατασκευής και των σχεδίων των κυκλωμάτων ελέγχου, καθώς και τις σχετικές περιγραφές και εξηγήσεις που απαιτούνται για την κατανόηση της λειτουργίας του μηχανήματος ή της ιδιοκατασκευής.

  3. Τα λεπτομερή και πλήρη σχέδια, συνοδευόμενα από τυχόν σημειώσεις υπολογισμών, αποτελέσματα δοκιμών, πιστοποιητικά κ.λπ., που απαιτούνται για την επαλήθευση της συμμόρφωσης του μηχανήματος ή της ιδιοκατασκευής προς τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας.

  4. Έλεγχος συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις ασφάλειας που εφαρμόζονται στο μηχάνημα ή στην ιδιοκατασκευή σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΠΔ 57/2010 (οδηγία 2006/42/ΕΚ), του ISO 12100:2010 και τις προδιαγραφές / απαιτήσεις των εναρμονισμένων προτύπων για το συγκεκριμένο μηχάνημα

  5. Τα πρότυπα και τις άλλες τεχνικές προδιαγραφές που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του μηχανήματος ή της ιδιοκατασκευής, με αναφορά στις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που καλύπτουν αυτά τα πρότυπα.

  6. Όλες τις τεχνικές εκθέσεις που παρέχουν τα αποτελέσματα δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν κατ’ επιλογήν του κατασκευαστή, είτε από τον ίδιο, είτε από οργανισμό τον οποίο επέλεξε ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του.

  7. Αντίτυπο των οδηγιών χρήσης του μηχανήματος ή της ιδιοκατασκευής.

  8. Ενδεχομένως, τη δήλωση ενσωμάτωσης ημιτελών μηχανημάτων που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του μηχανήματος ή της ιδιοκατασκευής και τις οδηγίες συναρμολόγησής τους.

  9. Ενδεχομένως, αντίγραφα της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΚ για μηχανήματα ή άλλα προϊόντα που ενσωματώνονται στο μηχάνημα ή στην ιδιοκατασκευή.

  10. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΚ.