ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η B&E SOLUTIONS IKE και το προσωπικό της δεσμεύονται να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες σύμφωνα με το εγχειρίδιο ποιότητας, τις διαδικασίες ποιότητας της εταιρίας, τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015 και του προτύπου ISO/IEC 17020:2012.
Η B&E SOLUTIONS IKE δεσμεύεται να:
•    Αναγνωρίζει τις απαιτήσεις των πελατών της.
•    Παράγει υπηρεσίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών της.
•    Διατηρεί ένα σύστημα διαχείρισης σύμφωνα τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015 και του προτύπου ISO/IEC 17020:2012.
•    Βελτιώνει διαρκώς το σύστημα διαχείρισης της εταιρίας καθώς και την ικανοποίηση των πελατών της,
•    Προλαμβάνει την ρύπανση του περιβάλλοντος, τα εργατικά ατυχήματα και την βλάβη της υγείας των εργαζομένων της.
•    Εξοικειώνονται οι εργαζόμενοι της με την τεκμηρίωση του συστήματος διαχείρισης της εταιρίας και να εφαρμόζουν την πολιτική και τις διαδικασίες στις δραστηριότητές της.
•    Τηρεί όλες τις συμβατικές και νομοθετικές υποχρεώσεις της, καθώς και τυχόν άλλες απαιτήσεις σχετικές με τις δραστηριότητες της εταιρίας.
•    Ανασκοπεί την εκτίμηση της διακινδύνευσης σε συνεχή βάση.
•    Καταρτίζει, ενημερώνει και εκπαιδεύει το ανθρώπινο δυναμικό της ώστε να συμβάλουν στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της εταιρίας.
•    Διαθέτει τους απαραίτητους πόρους για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος διαχείρισης της εταιρίας.
•    Καθορίζει στόχους για το σύστημα διαχείρισης της εταιρίας και να ανασκοπεί την επίτευξή τους ετησίως.
•    Διασφαλίζει την αμεροληψία όλων των εμπλεκόμενων εργαζομένων της και των υπεργολάβων της, στις δραστηριότητες που αφορούν την πιστοποίηση ανυψωτικών μηχανημάτων.
•    Διαχειρίζεται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια όλες τις πληροφορίες που λαμβάνονται από τους πελάτες.

Mission

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

Vision

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.