Οι Ειδικότητές μας

Η εταιρία μας προσφέρει υπηρεσίες στα παρακάτω θέματα:
Συστήματα Διαχείρισης

Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης:

 • Ποιότητας (ISO 9001)

 • Περιβάλλοντος (ISO 14001 ή EMAS)

 • Επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας (ISO 45001)

 • Ενέργειας (ISO 50001)

 • Ασφάλειας τροφίμων (ISO 22000 / HACCP)

 • Οδικής Ασφάλειας (ISO 39001)

 • Εργαστηρίων μετρήσεων και διακριβώσεων (ISO 17025)

 

Αδειοδότηση Επιχειρήσεων

Η B & E SOLUTIONS αναλαμβάνει την αδειοδότηση της επιχείρησής σας που μπορεί να περιλαμβάνει:

 

 • Άδεια λειτουργίας (μελέτη εγκατάστασης, κατόψεις, ερωτηματολόγιο, κλπ.)

 • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, κλπ.

 • Μελέτη Πυρασφάλειας

 • Άδεια Χρήσης Νερού (Γεώτρηση)

Σήμανση CE

Σύμφωνα με το ΠΔ 57/2010 που εναρμόνισε την Ελληνική νομοθεσία με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2006/42/ΕΚ, για κάθε μηχάνημα που χρησιμοποιείται στην Ελλάδα απαιτείται είτε σήμανση CE είτε τεχνικός φάκελος σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραπάνω Προεδρικού Διατάγματος.

 

Η SOLUTIONS μπορεί να ετοιμάσει για την εταιρία σας τον Τεχνικό Φάκελο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΠΔ 57/2010.

Βιομηχανική Ασφάλεια

Η B & E SOLUTIONS εκπονεί μελέτες για την βιομηχανική ασφάλεια όπως:

 

 • Μελέτη Εκτίμησης του Επαγγελματικού Κινδύνου

 • Μελέτη ATEX

 • Μελέτη SEVESO

 • Σχέδια έκτακτης ανάγκης 

 • Σχέδια οδεύσεων διαφυγής